Kobe-PI UD Fourier Spectrum


       Kobe-PI UD


  Kobe-PI EW Fourier Spectrum


       Kobe-PI EW


  Kobe-PI NS Fourier Spectrum


       Kobe-PI NS