Nagoya NS Fourier Spectrum


              Nagoya NS